วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หน้าที่

สมองไว้คิด

มือไว้เขียน

หัวใจใช้ตอบคำถาม

ณ ขณะนี้

ไม่มีความคิดเห็น: